Õppeaasta lõpetamine!

 • 29.05 saab meie koolis selle õppeaasta plaanipärane distantsõpe läbi. Kiitus kõigile, kes selle raske perioodi edukalt läbisid. Kui õpilasel on kõik kuni 29.05 õpetaja poolt esitatud õpiülesanded edukalt täidetud, siis uusi ülesandeid enam ei lisandu ja tema jaoks on selles aines õppetöö lõppenud.
 • 01.06 alates jätkavad õppetööd need õpilased, kes ei suutnud distantsõppes teistega sammu pidada.

Õpilased kellel on osa töid esitamata või kes ei ole saavutanud nõutavaid õpitulemusi jätkavad oma võlgnevuste likvideerimist nii distantsõppe vormis kui ka vastavalt personaalsele tunniplaanile koolimajas. Võlgnevused tuleb likvideerida hiljemalt 04.06 kella 12.00-ks. Kui selleks ajaks võlgnevused säilivad järgneb õppenõukogu otsusega täiendav õppetöö koolimajas alates 10.06.

 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub I – IV klassile 08.06 kell 10.00 kooli juures.
 • Õppeaasta lõpetamine (klassitunnistuste ja kiituse jagamine) toimub V – VIII klassile 09.06 kell 10.00 kooli juures.

08.06 ja 09.06 saate kooli raamatukokku tagastada õpikud ning võtta kaasa riidehoidu või klassi jäetud isiklikud asjad.

Rahulikku õppeaasta lõppu kõigile.

 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Kui oled välja selgitanud, millised on sinu isikuomadused, väärtused ning võimed, siis uuri, milliseid ameteid on olemas, mis sinu omadustele vastavad!

Suure osa elust veedab inimene tööd tehes, seega elukutse- ja töökohavalik on väga olulised. Need mõjutavad kogu sinu järgnevat elu - sissetulekut, elukohta, vaba aja veetmise võimalusi, rahulolu iseenda ja maailmaga. Seega saab öelda, et töö ei eksisteeri eraldi meie muust elust, vaid on sellega tihedalt seotud.

Olukord tööturul

Majandus meie ümber muutub pidevalt. Hetkel on tekkinud nö töötajate ülejääk mis tähendab, et kõigile ei jagu töökohti. Kuid vajadus uute töötajate järele hakkab lähitulevikus kasvama, sest tööturult lahkujate arvelt vabaneb järjest rohkem töökohti. See tähendab, et vajatakse noori, kes asendavad pensionile jäävaid inimesi.

Lähiajal suureneb vajadus kõrgema haridusega töötajate järele, ent enam kui pooltel töökohtadest vajatakse siiski kutse- või keskharidusega töötajaid. Pidevalt suurenevad nõuded töötajate oskuste ja teadmiste osas, kuna tööprotsessides tuleb kasutada keerulisemaid seadmeid või suureneb vajadus „tee ära“ asemel „mõtle välja“ tüüpi tegevuste järele. Oma oskusi tuleb lihvida pidevalt ning üha olulisemaks muutub ka uute täiendavate oskuste omandamine, räägitakse nn uutest oskustest ehk siis vajatakse inimesi, kes lisaks mingi ameti omandamisele omavad lisaks veel IT, ettevõtlus- ja ärialaseid teadmisi, häid sotsiaalseid oskusi, on teadlik keskkonnaküsimustes.

Eesti arenguid suunavad samad tegurid, mida võib täheldada mujal maailmas. Täiendavate töökohtade loomist on ette näha eelkõige teeninduses (arvutitega seotud teenused, äriteenused, turism, ka sotsiaalvaldkond). Seoses nn mugavusteenuste laiema levikuga kasvab vajadus müüjate, kokkade, kondiitrite, stilistide, kunstnike järele. Hõive kasvu oodatakse hotellide ja restoranide sektoris, milles oma osa mängib töötamine välismaal. Ka äriteenuste valdkonnas prognoositakse hõive suurenemist, siin nähakse kasvupotentsiaali eelkõige arvutitega seotud teenuste valdkonnas.

Enim on hinnas oskustööline – seadme- ja masinaoperaator – ning spetsialist (tehnik, insener).

Elukutsevalik

 • Tutvu põhjalikult sellega, millistest tegevustest koosneb sinu lemmikerialadel töötajate tööpäev. Tutvumise käigus saad rohkem infot selle kohta, mida inimesed oma töökohtadel teevad. Tänu sellele laieneb sinu silmaring ja sa oled otsuse vastuvõtmiseks paremini ette valmistunud.
 • Mõtle sellele, millistes tingimustes soovid töötada.
  Tähtis on, kas soovid endale pingelisemat või kergemat tööpäeva, kindlaid kellaaegu või muutuvat graafikut. Sobivad töötingimused kergendavad sul töö tegemist ja sa tunned tööst rohkem rõõmu.
 • Eriala valikul pea silmas, kas sul on hiljem palju töökohavõimalusi või töötavad sinu eriala esindajad ainult üksikutes asutustes, firmades.
  Töömaailmas on olemas lai ja kitsas tegevusvaldkond. Kui valid laia tegevusvaldkonda kuuluva eriala, siis on sul rohkem töökohavõimalusi. Kitsa tegevusvaldkonna erialade puhul on valikuvõimalused väiksemad.
 • Mõned erialad esitavad sinu füüsilisele ja vaimsele tervisele erilisi nõudeid
  Mõned elukutsed on sellised, kus on vaja väga head tervist, näiteks sõjaväelased, piloodid. Selleks, et õppida laevajuhiks, peab sul olema väga hea nägemine.
 • Arvesta eriala valikul oma võimetega.
  Inimesed erinevad oma võimete poolest. Eri ametikohad esitavad erinevaid nõudeid töötajate võimetele. Kui oled valiku tegemisel sellega arvestanud, siis saad enda võimeid tööelus edukamalt kasutada.
 • Edukas töötamine nõuab sinu käest häid teadmisi valitud erialal.
  Uuri, millised teadmised on sinu tulevase eriala esindajatele vajalikud, kuidas nad ennast täiendavad, millistel koolitustel käivad. Kui märkad, et juba praegu on sul mõnes valdkonnas head teadmised, siis võid soovi korral jätkata edaspidiseid õpinguid ja töötamist selles valdkonnas.
 • Hea oskuste tase annab sulle töötamisel enesekindluse ja head töötulemused.
  Uuri, millised oskused on sinu tulevasel erialal töötavatel inimestel, millised nad on omandanud juba eriala õppides ja millised on juurde tulnud tööelu käigus.
 • Sinu iskisuseomadused aitavad sul töökohal paremini hakkama saada.
  Tööandjad hindavad kõrgelt põhjalikkust, ausust, head suhtlemisoskust, paindlikkust jms. Arenda neid endas juba praegu.

 •  

  Varsti...

  Jun
  4

  04.06.2020 15:00 - 15:00


  Jun
  5

  05.06.2020 12:00 - 14:00


  Jun
  10

  10.06.2020 10:00 - 11:00


  Jun
  11

  11.06.2020 12:00 - 14:30


  Jun
  17

  17.06.2020 17:00 - 19:00


  Rajakaamera

  Rajakaamera

  comenius

  Intro Erasmus1 formatkey jpg default

  3 osa varv

  tore